Táto stránka používa súbory cookies. Príslušným nastavením webového prehliadača vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním. Viac informácií

Vysokoškolský športový klub
Technologický inštitút športu FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19
Bratislava

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Vysokoškolský športový klub Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Bratislava, 812 19, Ilkovičova 3
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42170761

Článok I.
Druh a spôsob poskytovania služieb

1. Poskytovanie služieb

Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby v oblasti športu a pohybových aktivít v priestoroch posilňovne a kardio fitness, v priestoroch plavárne a v priestoroch lezeckej steny na adrese: Technologický inštitút športu FEI STU, Ilkovičova 3 v Bratislave. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie členom prevádzky využívať jednotlivé priestory, pomôcky, stroje, náradie a náčinie v týchto priestoroch a to na základe riadneho zaplatenia členského poplatku na vybrané obdobie. Členom sa rozumie fyzická osoba, ktorá odoberá od prevádzkovateľa služby v zmysle tohto prevádzkového poriadku. Člen využíva služby športových priestorov na vlastnú zodpovednosť.

2. Členstvo

Členom VŠK FEI STU sa môže stať osoba nad 18 rokov, ako aj mladšie osoby, ktoré ale musia byť v priestoroch TIŠ FEI STU v sprievode dospelej osoby, ktorá je buď členom VŠK FEI STU alebo v sprievode trénera. Cvičiť a vykonávať pohybové aktivity môžu osoby mladšie ako 18 rokov iba pod dohľadom dospelej osoby, spravidla pod dohľadom prevádzkovateľa alebo trénera. Členom VŠK FEI STU sa stáva osoba po uhradení platby. Študenti sú povinní pri registrácii zadať univerzitný e-mail (@stuba.sk, @uniba.sk,...). Členský poplatok je nevratný aj keby člen vstupy do športových priestorov VŠK FEI STU nevyužil. V niektorých prípadoch môže byť členstvo presunuté aj na nadchádzajúce obdobie, člen však musí podať žiadosť o posúdenie tejto možnosti na: rezervacnysystem@elfsport.sk. Osoby mladšie ako 18 rokov musia doručiť informovaný súhlas zákonného zástupcu (PDF, 74kB).

3. Vstup

Vstup do športových priestorov má povolený iba osoba, ktorá má uhradenú platbu, vytvorenú rezerváciu priestoru v konkrétnom čase cez rezervačný systém a je oboznámená s prevádzkovým poriadkom. Tejto osobe je umožnený vstup iba do priestorov, ktoré si zaplatila a rezervovala. Člen má v rezervačnom systéme na výber z balíkov, ktoré v sebe zahŕňajú možnosti vstupov buď do jedného zo športových priestorov - teda buď do:

 • posilňovne a kardiofitness
 • plavárne
 • priestorov lezeckej steny
 • sauny

alebo kombináciu týchto priestorov.

Člen si môže rezervovať iba jeden vstup do konkrétneho športového priestoru denne a to:

 • posilňovňa a kardiofitness na 90 min
 • plaváreň na 60 min
 • priestory lezeckej steny na 120 min
 • sauna na 60 min

Člen je povinný najneskôr 3 hodiny pred rezervovaným termínom zrušiť svoju rezerváciu, pokiaľ vie, že sa nemôže alebo nechce v rezervovanom čase dostaviť, aby neblokoval miesto iným záujemcom.

4. Prevádzková doba

Prevádzková doba je pravidelne aktualizovaná vo vstupnom rezervačnom systéme (v oznamoch a/alebo v kalendári). Prevádzková doba sa mení počas letných prázdnin, kedy sa k časom vyhradeným pre VŠK pridávajú aj časy, ktoré boli počas semestra vyhradené na výučbu. Počas prevádzkovej doby sú športové priestory bez obsluhy, tj. bez prítomnosti prevádzkovateľa, resp. poverenej zodpovednej osoby.

Článok II.
Povinnosti, práva a zákazy týkajúce sa členov a prevádzkovateľa

1. Práva členov

 1. vstupovať do priestorov VŠK FEI STU počas prevádzkovej doby v rezervovanom čase
 2. používať náradie, náčinie a sociálne zariadenie (šatne, sprchy, WC )
 3. priania a sťažnosti týkajúce sa činnosti prevádzky zasielať pomocou kontaktného formulára https://rezervacie.elfsport.sk/kontakt

2. Povinnosti členov

 1. zrušiť rezerváciu, ak vie, že sa nedostaví
 2. nosiť vhodné tréningové oblečenie, uterák a čistú športovú obuv, ktorej podrážka nezanecháva stopy na podlahe. V prípade plavárne protišmykovú obuv (šľapky). Uterák je potrebný z hygienických dôvodov, najmä ako podložka pri používaní cvičebných strojov a náradia. Do plavárne treba tiež vlastný uterák a povinne plaveckú čiapku
 3. vyzliekať sa, alebo obliekať sa iba v šatňových priestoroch
 4. po použití vrátiť všetky náradia, náčinia alebo iné použité vybavenie na vyhradené miesto
 5. zdržiavať sa výtržností, chovať sa spôsobom, ktorý neobmedzuje a neobťažuje iných návštevníkov
 6. udržiavať čistotu v celom objekte
 7. dbať o vlastnú bezpečnosť, ako aj o bezpečnosť ostatných cvičiacich. Vedenie prevádzky nenesie zodpovednosť za škody, poranenia, alebo úrazy, ktoré si spôsobili návštevníci vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním ustanovení prevádzkového poriadku
 8. šetriť zariadenie prevádzky
 9. nahlásiť vrátnikovi zistené škody, nedostatky alebo iné záležitosti, ktoré vyžadujú riešenie, či opravu
 10. uhradiť škody, ktoré boli spôsobené ich vinou na majetku FEI STU alebo na majetku iných osôb
 11. nahlásiť vrátnikovi, ak sa v športových priestoroch nachádza člen sám, vrátnik na základe toho zvýši ostražitosť sledovania kamerového záznamu v danom objekte a čase.

3. Členovia majú zakázané

 1. púšťať do športových priestorov ostatných cvičencov, ktorí nemajú uhradenú platbu
 2. využívať priestory malej a veľkej telocvične FEI STU
 3. vstupovať do priestorov posilňovne a kardio zóny cez malú telocvičňu
 4. vstupovať do športových priestorov za akýmkoľvek komerčným účelom, najmä za účelom poskytovania služby osobného trénera či poradenstva za odplatu, bez špecifickej zmluvy s prevádzkovateľom, teda FEI STU
 5. robiť čokoľvek, čo odporuje dobrým mravom
 6. porušovať zachovanie bezpečnosti, pokoja a poriadku
 7. vykonávať športovú činnosť bez trička a športovej obuvi
 8. fajčiť a požívať alkohol, či iné omamné a psychotropné látky a to v celom objekte FEI STU
 9. vstupovať do priestorov FEI STU pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok
 10. vstupovať do priestorov FEI STU so zvieraťom
 11. vstupovať do priestorov FEI STU so zbraňou alebo život a zdravie ohrozujúcimi vecami
 12. používať vlastné rádio, reproduktor či akýkoľvek iný prehrávač
 13. manipulovať s náradím a náčiním iným spôsobom na aký sú určené
 14. zákaz používať akúkoľvek formu magnézia (kriedy) proti šmýkaniu rúk a to z hygienických a prevádzkových dôvodov
 15. nosiť do športových priestorov sklenené fľaše a konzumovať potraviny

4. Povinnosti prevádzkovateľa

 1. zabudnuté veci v šatni alebo v športových priestoroch skladovať maximálne 14 dní a to na vrátnici
 2. vykonávať technickú a bezpečnostnú kontrolu zariadení
 3. zabezpečovať odstránenie zistených nedostatkov
 4. informovať o zmenách prevádzkových hodín a to v rezervačnom systéme https://rezervacie.elfsport.sk/
 5. pred začiatkom a ukončením prevádzkovej činnosti vetrať miestnosti, prípadne ak si podmienky vyžadujú, tak vetrať aj počas prevádzky
 6. zabezpečiť, aby športové priestory, šatne, sprchy, toalety boli pravidelne upratované a čistené

5. Práva prevádzkovateľa

 1. kontrolovať totožnosť členov preukázaním sa platným dokladom s fotkou člena
 2. meniť prevádzkové hodiny
 3. nevpustiť do priestorov FEI STU alebo vykázať z týchto priestorov ľudí, ktorí nejakým spôsobom porušujú prevádzkové pravidlá a to bez nároku na vrátenie členského poplatku
 4. pri opakovanom porušení prevádzkových pravidiel zakázať členovi vstup na dobu neurčitú, v mimoriadnych prípadoch zrušiť členstvo

Článok III.
Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia

1a. Členenie prevádzky Posilňovne a kardiofitness

Prevádzka je členená na jednotlivé časti: posilňovňa, kardio Fitness, šatne, WC a spoločné priestory - chodby. Do športových priestorov vchádza člen po tom, ako sa prezlečie a prezuje v šatni. Šatne sa nachádzajú na prízemí a sú rozdelené zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy. V šatniach sa nachádzajú aj sprchy. Kľúč od šatne dostane člen na vrátnici FEI STU. Po prezlečení sa do cvičebného oblečenia je posledný v šatni povinný šatňu uzamknúť a kľúč doniesť späť na vrátnicu. Po skončení cvičenia je znova potrebné vyzdvihnúť kľúč na vrátnici a posledný cvičenec pri odchode zo šatne musí znova šatňu zamknúť a kľúč odovzdať na vrátnici. Prevádzkovateľ neručí za žiadne škody a straty na majetku. Toalety sa nachádzajú rovnako na prízemí oproti šatniam. Posilňovňa je na prvom poschodí, vstup je cez veľkú telocvičňu. Cez priestory posilňovne sa prechádza na balkón v malej telocvični, kde sa nachádzajú kardio stroje. Ak má člen zakúpený balík Posilňovňa + kardiofitness, nesmie na cvičenie využívať priestory veľkej a malej telocvične, napriek tomu, že cez ne prechádza.

1b. Bezpečnostné pokyny pre využívanie priestorov posilňovne a kardiofitness

Priestory posilňovne a kardiofitness sú z bezpečnostných dôvodov monitorované kamerovým systémom a na bezpečnosť takýmto spôsobom dohliada osoba na vrátnici FEI STU. Kamerový systém prevádzkuje TIŠ FEI STU. Cvičebné úkony vykonávajú členovia na vlastnú zodpovednosť. Pri ochoreniach, ktoré môžu spôsobiť náhle závažné zdravotné komplikácie (diabetes, epilepsia...) by mal člen konzultovať cvičenie so svojim ošetrujúcim lekárom. V prípade potreby rýchlej záchrannej služby volá člen č. 112 alebo č. 155, alebo urýchlene informuje vrátnika o potrebe takéhoto zásahu. Pri poranení je k dispozícii lekárnička, ktorá je umiestnená na vrátnici a je vybavená povinným základným zdravotníckym materiálom.

Pri používaní náradia a náčinia sú členovia povinní:

 • používať ho tak, aby nespôsobili zranenie sebe ako aj ostatným cvičiacim
 • používať uzávery na činky
 • pri cvičení s maximálnymi hmotnosťami cvičiť vo dvojici
 • dávať si pozor, aby nedopatrením nerozbili zrkadlá a nespôsobili tým sebe alebo iným cvičencom zranenie

Okrem spomínaného sú všetci členovia povinní dodržiavať zákazy napísané v Článku II., bode 3.
Vetranie, vykurovanie a osvetlenie je zabezpečené prevádzkovateľom.

2a. Členenie prevádzky plavárne

Prevádzka je členená na jednotlivé časti: šatne, sprchy, WC, bazén a spoločné priestory - chodby. Bazén je 25 metrov dlhý a 12,5 metra široký . Hĺbka bazéna je na strane štartovacích blokov 1,6 m, na opačnej strane 1,2 m. Plaváreň má samostatnú vrátnicu. Šatne sa nachádzajú za vrátnicou a sú rozdelené zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy. V šatniach sa nachádzajú uzamykateľné skrinky. Kľúč od skrinky dostane člen na vrátnici. Je povinný si skrinku uzamknúť. Prevádzkovateľ neručí za žiadne škody a straty na majetku. Zo šatne prechádza klient do priestorov spŕch a po osprchovaní sa môže vstúpiť do plaveckého bazéna. WC sa nachádzajú pri sprchách.

2b. Bezpečnostné pokyny pre využívanie priestorov plavárne

Priestory plavárne sú z bezpečnostných dôvodov monitorované kamerovým systémom a na bezpečnosť takýmto spôsobom dohliada osoba na vrátnici. Kamerový systém prevádzkuje TIŠ FEI STU. Do bazéna môže vstupovať iba plavec! Pri ochoreniach, ktoré môžu spôsobiť náhle závažné zdravotné komplikácie (diabetes, epilepsia...) pláva člen na vlastnú zodpovednosť po konzultácii so svojim ošetrujúcim lekárom. V prípade potreby rýchlej záchrannej služby volá člen č. 112 alebo č. 155, alebo urýchlene informuje vrátnika o potrebe takéhoto zásahu. Pri poranení je k dispozícii lekárnička, ktorá je umiestnená na vrátnici a je vybavená povinným základným zdravotníckym materiálom.

Okrem zákazov spomínaných v článku II.,bode 3. je tiež prísne zakázané:

 • vstupovať do bazéna s vírusovým, bakteriálnym, kožným ochorením alebo s tržnými ranami
 • plávať so žuvačkou
 • behať v priestoroch plavárne
 • skákať do vody mimo štartovacích blokov a bez dozoru

Člen je povinný mať v bazéne plaveckú čiapku.
Vetranie, vykurovanie a osvetlenie je zabezpečené prevádzkovateľom.

3a. Členenie prevádzky lezeckej steny

Prevádzka je členená na jednotlivé časti: lezecká stena, šatne, WC a spoločné priestory - chodby. Lezecká stena je bouldrovka s lezeckou plochou takmer 250 m2 a približne s 2500 chytmi bez možnosti istenia. Do športových priestorov vchádza člen po tom, ako sa prezlečie a prezuje v šatni. Šatne sa nachádzajú na prízemí a sú rozdelené zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy. V šatniach sa nachádzajú aj sprchy. Kľúč od šatne dostane člen na vrátnici FEI STU. Po prezlečení sa do cvičebného oblečenia je posledný cvičenec v šatni povinný šatňu uzamknúť a kľúč doniesť späť na vrátnicu. Po skončení cvičenia je znova potrebné vyzdvihnúť kľúč na vrátnici. Posledný pri odchode zo šatne šatňu zamyká a musí odovzdať kľúč na vrátnici. Prevádzkovateľ neručí za žiadne škody a straty na majetku. Toalety sa nachádzajú tiež na prízemí oproti šatniam. Lezecká stena je na druhom poschodí.

3b. Bezpečnostné pokyny pre využívanie priestorov lezeckej steny

Priestory lezeckej steny sú z bezpečnostných dôvodov monitorované kamerovým systémom a na bezpečnosť takýmto spôsobom dohliada osoba na vrátnici. Kamerový systém prevádzkuje TIŠ FEI STU.

Je potrebné dodržiavať tieto pokyny:

 • pred lezením sa dôkladne rozcvičiť
 • na nekrytých miestach používať bezpečnostné žinenky
 • dbať na svoju bezpečnosť pri zoskokoch zo steny
 • neoddychovať a nezdržiavať sa pod stenou a tak sa nevystavovať nebezpečenstvu kolízie so zoskakujúcim alebo padajúcim lezcom
 • lezci môžu liezť iba vedľa seba, teda tak, aby jeden lezec nemal nad sebou ani pod sebou inú osobu

Pri ochoreniach, ktoré môžu spôsobiť náhle závažné zdravotné problémy (diabetes, epilepsia...) by mal člen konzultovať cvičenie so svojim ošetrujúcim lekárom. V prípade potreby rýchlej záchrannej služby volá člen č. 112 alebo č. 155, alebo urýchlene informuje vrátnika o potrebe takéhoto zásahu. Pri poranení je k dispozícii lekárnička, ktorá je umiestnená na vrátnici a je vybavená základným zdravotníckym materiálom.
Vetranie, vykurovanie a osvetlenie je zabezpečené prevádzkovateľom.

4. V čase mimoriadnych opatrení (napr. Covid 19) je člen povinný dodržiavať aj prislúchajúce opatrenia, ktoré budú aktualizované na vrátnici, na viditeľnom mieste priestoroch FEI STU, v rezervačnom systéme https://rezervacie.elfsport.sk/

Článok IV.
Spôsob a frekvencia upratovania, mechanická očista

Upratovanie je zabezpečené upratovacou firmou, ktorá vysúťažila výberové konanie a poverenými pracovníkmi prevádzky. Upratovanie športových a spoločných priestorov, šatní a dezinfekcia WC sa vykonáva denne, použitím dostupných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, najmä saponátovou vodou - umývanie podláh a Savom - dezinfekcia sociálnych zariadení.

Mechanická očista je vykonávaná vysávaním 2-krát týždenne alebo podľa potreby. Pravidelná dezinfekcia zriedeným roztokom Sava je vykonávaná raz týždenne, okrem šatní a sociálnych zariadení, kde sa táto dezinfekcia vykonáva denne. Nádoby na odpad sú denne vyprázdňované, čistené a dezinfikované. Používané dezinfekčné prostriedky v prevádzke:

 • prostriedky na dezinfekciu plôch: Savo, Glanc Univerzal, Chloramin
 • prostriedky na dezinfekciu sociálnych zariadení: Savo, Fixinela
 • prostriedky na dezinfekciu pracovných pomôcok: Teny, Jar, Pur

Cvičebné pomôcky, náradie, náčinie a stroje sa pravidelne utierajú od prachu a dezinfikujú.

Osvetľovacie telesá a okná sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.

Záverečné ustanovenia

 • Pre činnosť prevádzky okrem vlastného prevádzkového poriadku platia všetky všeobecne platné a záväzné právne predpisy, nariadenia a normy a na nich nadväzujúce vnútorne predpisy a nariadenia.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený v prípadoch, kedy je to nevyhnutné jednostranne meniť alebo doplniť Prevádzkový poriadok. Zmena prevádzkového poriadku je účinná dňom zverejnenia úplného znenia.

https://rezervacie.elfsport.sk/kontakt

Posledná aktualizácia: 1.6.2022