Táto stránka používa súbory cookies. Príslušným nastavením webového prehliadača vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním. Viac informácií

Úvod

Vysokoškolský športový klub Fakulty elektrotechniky a informatiky STU (ďalej len „VŠK FEI STU“), ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) spracúva osobné údaje členov VŠK FEI STU v súvislosti s využívaním rezervačného systému na webstránke https://rezervacie.elfsport.sk/ v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. VŠK FEI STU pristupuje k ochrane osobných údajov zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. Za týmto účelom Vám v nasledovnom texte uvádzame Zásady spracúvania osobných údajov členov VŠK FEI STU v súvislosti s využívaním rezervačného systém na webstránke https://rezervacie.elfsport.sk/ (ďalej len „Zásady“ a „rezervačný systém“).

Aké sú kontaktné údaje VŠK FEI STU, ktorý ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúva Vysokoškolský športový klub Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, občianske združenie, registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 05.06.2009 pod č. VVS/1-900/90-33907, so sídlom na adrese Ilkovičova 2961/3, 812 19 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 42170761.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete VŠK FEI STU kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese rezervacnysystem@elfsport.sk, či písomne na adrese Ilkovičova 2961/3, 812 19 Bratislava.

Kto sú dotknuté osoby?

Dotknutou osobou, (t. j. fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sú VŠK FEI STU spracúvané v súvislosti s používaním rezervačného systému), je akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje a/alebo prihlási do rezervačného systému a ktorá tento systém používa, ako aj akákoľvek fyzická osoba, ktorá nás kontaktuje prostredníctvom kontaktného formuláru zverejneného na https://rezervacie.elfsport.sk/kontakt.

Aké Vaše osobné údaje spracúvame, na aký účel a aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Účel spracúvania Právny základ Rozsah údajov
registrácia nových členov do rezervačného systému čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR – plnenie zmluvných povinností v rámci zmluvných a predzmluvných vzťahov meno a priezvisko, e-mailová adresa, heslo, pohlavie, dátum narodenia, vzťah k STU (ak existuje), IP adresa
prihlásenie existujúcich členov do rezervačného systému čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR – plnenie zmluvných povinností v rámci zmluvných a predzmluvných vzťahov prístupové údaje v rozsahu e-mailová adresa a heslo, IP adresa
riadenie kapacity športových priestorov VŠK FEI STU čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR – plnenie zmluvných povinností v rámci zmluvných a predzmluvných vzťahov informácie o vytvorených a zrušených rezerváciách v rozsahu deň, hodina a typ športového priestoru VŠK FEI STU (posilňovňa a kardio fitness, plaváreň a priestory lezeckej steny), prístupové/registračné údaje dotknutej osoby do rezervačného systému, informácie o zakúpených balíkoch členov
nákup balíkov športových aktivít čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR – plnenie zmluvných povinností v rámci zmluvných a predzmluvných vzťahov meno a priezvisko, suma poplatku za balík, typ balíka, číslo účtu, a ďalšie informácie o zakúpených balíkoch členov
zablokovanie možnosti rezervácie ďalších termínov alebo zablokovanie členstva bez možnosti finančnej náhrady

Poznámka: V súlade s podmienkami uvedenými v Prevádzkovom poriadku VŠK FEI STU sme oprávnení zablokovať Vám možnosť rezervácie ďalších termínov v rezervačnom systéme, prípadne aj zablokovať členstvo bez možnosti finančnej náhrady, v prípade, ak nesplníte podmienky týkajúce sa zrušenia rezervácie vopred stanovené v Prevádzkovom poriadku VŠK FEI STU. V súvislosti s týmto účelom spracúvania vykonávame podľa nariadenia GDPR aj tzv. profilovanie v spojení s prijatím rozhodnutia založenom na vytvorenom profile.
čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – oprávnený záujem, ktorý spočíva v znížení rizika, že dotknuté osoby neprídu na nimi rezervovaný termín a tým pádom nebude dochédzať k blokovaniu miest iným záujemcom o termín na konkrétnom športovisku informácie o vytvorených a zrušených rezerváciách v rozsahu deň, hodina a typ športového priestoru VŠK FEI STU (posilňovňa a kardio fitness, plaváreň a priestory lezeckej steny), prístupové/registračné údaje dotknutej osoby do rezervačného systému, informácie o zakúpených balíkoch členov
kontrola totožnosti členov VŠK FEI STU pri vstupe na športovisko

Poznámka: V rámci kontroly vstupu na športovisko spracúvame Vaše osobné údaje nahliadnutím do Vami predloženého dokladu totožnosti.
čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – oprávnený záujem, ktorý spočíva v overení, že osoba, ktorá vstupuje na športovisko je člen VŠK FEI STU, t. j. osoba, ktorá vytvorila príslušnú rezerváciu termínu meno a priezvisko, fotografia a iné Vaše osobné údaje uvedené na Vami predloženom doklade totožnosti
zasielanie marketingových e-mailov ohľadom našich produktov a služieb čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – oprávnený záujem, ktorý spočíva vo zvýšení predaja produktov a služieb prevádzkovateľa e-mailová adresa
posúdenie žiadosti člena VŠK FEI STU o predĺženie platnosti zakúpeného balíka zo zdravotných dôvodov čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov meno a priezvisko, dátum narodenia a zdravotné údaje dotknutej osoby/člena obsiahnuté v doklade/dokumentácii od lekára, preukazujúce zdravotné dôvody na strane dotknutej osoby/člena, z dôvodu ktorých sa má platnosť zakúpeného balíka člena predĺžiť
spracovanie a vyhodnotenie Vašej požiadavky odoslanej prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na našej webovej stránke https://rezervacie.elfsport.sk/kontakt, pričom obsahom tejto požiadavky môže byť predzmluvná komunikácia, alebo obsahom ktorej môžu byť iné informácie, o ktoré nás žiadate buď čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR (tzv. predzmluvné vzťahy) alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, čiže oprávnený záujem VŠK FEI STU v prípade, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s VŠK FEI STU (t.j. bez záujmu o kúpenie športového balíka), pričom naším oprávneným záujmom je záujem na tom, aby sme odpovedali na Vaše otázky a poskytli Vám požadované informácie meno, priezvisko, e-mailová adresa a prípadne aj osobné údaje, ktoré uvediete v obsahu Vašej správy
vedenie evidencie dochádzky a zakúpených balíkov členov

Poznámka: Vo Vašom profile v rámci rezervačného systému si viete pozrieť akých športových aktivít ste sa v akom čase zúčastnili a aké športové balíky ste si zakúpili.
čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – oprávnený záujem, ktorý spočíva v poskytovaní kvalitnejších služieb a používateľského zážitku pri používaní rezervačného systému, v rámci ktorého si viete robiť prehľad a vyhodnocovať Vaše športové aktivity, čím prispievame k Vašej spokojnosti informácie o vytvorených a zrušených rezerváciách v rozsahu deň, hodina a typ športového priestoru VŠK FEI STU (posilňovňa a kardio fitness, plaváreň a priestory lezeckej steny), prístupové/registračné údaje dotknutej osoby do rezervačného systému, informácie o zakúpených balíkoch členov
štatistické zisťovanie a tvorba štatistických výsledkov čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – oprávnený záujem, ktorý spočíva vo vyhodnocovaní návštevnosti športovísk meno a priezvisko, dátum narodenia, údaj o tom, či ste študent, zamestnanec STU, absolvent alebo nemáte žiaden vzťah k STU

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás.

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre riadne fungovanie rezervačného systému (napríklad osobné údaje na registráciu/prihlásenie do rezervačného systému alebo v prípade riadenia kapacity športových priestorov VŠK FEI STU pomocou rezervačného systému). Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je taktiež nevyhnutné v prípade nákupu balíkov športových aktivít. V prípade, ak nám teda niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám umožnili používanie rezervačného systému a teda aj prístup na Vami vybrané športoviská. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Účel spracúvania Doba uchovávania
registrácia nových členov do rezervačného systému po dobu využívania Vášho účtu a 3 roky od Vášho posledného prihlásenia
prihlásenie existujúcich členov do rezervačného po dobu využívania Vášho účtu a 3 roky od Vášho posledného prihlásenia
riadenie kapacity športových priestorov VŠK FEI STU po dobu využívania Vášho účtu a 3 roky od Vášho posledného prihlásenia
nákup balíkov športových aktivít po dobu 10 rokov od nákupu športového balíka
zablokovanie možnosti rezervácie ďalších termínov alebo zablokovanie členstva bez možnosti finančnej náhrady po dobu využívania Vášho účtu a 3 roky od Vášho posledného prihlásenia
kontrola totožnosti členov VŠK FEI STU pri vstupe na športovisko Vaše osobné údaje pri tomto účele spracúvania neuchovávame (t.j. neevidujeme ich v tzv. Knihe návštev)
zasielanie marketingových e-mailov ohľadom našich produktov a služieb 5 rokov odo dňa zaslania prvého marketingového e-mailu, pokiaľ nebudete skôr namietať voči takémuto spracúvaniu osobných údajov
posúdenie žiadosti člena VŠK FEI STU o predĺženie platnosti zakúpeného balíka zo zdravotných dôvodov po dobu využívania Vášho účtu a 3 roky od Vášho posledného prihlásenia
spracovanie a vyhodnotenie Vašej požiadavky odoslanej prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na našej webovej stránke https://rezervacie.elfsport.sk/kontakt, pričom obsahom tejto požiadavky môže byť predzmluvná komunikácia, alebo obsahom ktorej môžu byť iné informácie, o ktoré nás žiadate Vaše osobné údaje poskytnuté týmto spôsobom budeme spracúvať po dobu vybavenia žiadosti/na účely spätného kontaktovania, následne sú osobné údaje likvidované.
vedenie evidencie dochádzky a zakúpených balíkov členov po dobu využívania Vášho účtu a 3 roky od Vášho posledného prihlásenia
štatistické zisťovanie a tvorba štatistických výsledkov po dobu využívania Vášho účtu a 3 roky od Vášho posledného prihlásenia

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktorí poskytujú služby VŠK FEI STU. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré VŠK FEI STU poskytujú nasledovné služby:

 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení alebo správa výpočtovej techniky)
 • poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou webstránok
 • poskytovanie cloudových a softvérových služieb
 • spracovanie platieb za Vami vybraté balíky športových aktivít aleb
 • právne služby

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať aj našim zmluvným partnerom, napr. Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU), s ktorou spolupracujeme v rámci využívania športovísk STU.

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať aj štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

Prenášame Vaše osobné údaje do tretích krajín?

VŠK FEI STU neprenáša a ani nezamýšľa preniesť Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko).

Sú Vaše osobné údaje spracúvané spôsobom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania?

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané spôsobom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v zmysle článku 22 nariadenia GDPR.

Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby?

Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame na účely uvedené v týchto Zásadách, máte nasledovné práva:

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (t.j. na právnom základe oprávnený záujem) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedenom ustanovení.

 • právo na prístup k osobným údajom - máte právo získať od VŠK FEI STU potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie týkajúce sa ich spracúvania;
 • právo na opravu - máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
 • právo na vymazanie - máte právo žiadať, aby VŠK FEI STU vymazala všetky osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak sú zároveň splnené podmienky stanovené v nariadení GDPR;
 • právo na obmedzenie spracúvania - máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:
  • ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
  • ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR (t.j. uplatnili ste si Vaše právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • právo na prenosnosť - máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak
  1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
  2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • právo odvolať súhlas - máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili, pričom odvolanie Vášho súhlasu je rovnako jednoduché, aké bolo jeho poskytnutie. Postačuje, ak nám napíšete na adresu sídla VŠK FEI STU alebo e-mail na: rezervacnysystem@elfsport.sk kde jednoducho uvediete, že odvolávate svoj súhlas, ktorý ste nám poskytli;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu - v prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.

Vaše práva si môžete uplatniť na e-mailovej adrese: rezervacnysystem@elfsport.sk .

Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Posledná aktualizácia: 1.6.2022